Logo medila sistemКАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, КАБЕЛЕН ИНТЕРНЕТ, WIFI, ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

vhod klient2 Инструкция за заплащане МЕДИЛА-СИСТЕМ ЕООД Безплатни обяви за град Годеч Медила систем - цени и услуги

line x5

Предупреждение

 

statia_pojarНа основание чл. 10, ал. 5, т. 6 от Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделно, транспортирането, преработването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на община Годеч се забранява:

 

 

Изхвърлянето в съдовете за смет на пожароопасни и избухливи вещества, неугасена сгур, строителни отпадъци и др. предмети, които биха повредили съдовете за смет, сметосъбиращите машини и обслужващия персонал.

 

При констатиране на нарушение на горецитираната забрана, съдовете за смет няма да бъдат извозвани.